ฟรี 100 ข้อมูล
เช่าพื้นที่
เช่าพื้นที่+บริการ

เครื่อง Cloud Server

- CPU Architecture แบบ 32-bit (x86) หรือ 64-bit (x64)

- จำนวนหน่วยประมวลผลกลาง (vCPU) จำนวน 24 Core

- จำนวนหน่วยความจำหลัก (vRAM) จำนวน 8 GB

- จำนวนพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลผู้เสียภาษี (vDisk Hybrid) จำนวน ไม่จำกัด GB

- โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) CentOS Linux 7.4

สำรองข้อมูล (Backup)

- ทำการสำรองข้อมูลทุก 7 วัน

- ทำการสำรองข้อมูลทุก 3 เดือน

- ส่งไฟล์สำรองข้อมูลให้ อปท. ทุก 1 เดือน

ไม่จำกัดจำนวนการถ่ายโอนข้อมูล (Unlimited Data Transfer) ภายในระบบคลาวด์ Cloud Computing Environment

คุณสมบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security)

- ระบบ Anti-Virus ที่สามารถปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน

- ระบบป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน โดยรองรับการใช้งานระบบรักษาความปลอดภัย (Virtual Firewall)

บริการปรับปรุงแปลงที่ดินตามกรมที่ดินและหน่วยงานจัดสรรที่ดินอื่น ๆ

- ปรับปรุงชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน(parcel) ทุก 3 เดือน

- ปรับปรุงแนวเขตการปกครองตามคำสั่งหน่วยงาน

- ทำรายงานเมื่อปรับปรุงแปลงที่ดินส่งทุก 3 เดือน

ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ

- ให้คำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์

- แก้ไขปัญหาการออกรายงาน ภดส.3 , ภดส.4 , ภดส.5 , ภดส.6 , ภดส.7, ภดส.8

เมนูการทำงาน

- อัพโหลดชั้นแผนที่

- export ข้อมูลที่ดิน

- export ภ.ด.ส.

- สำรวจแปลงที่ดิน

- บันทึกบุคลากร อัพลายเซ็นต์

ออกรายงาน

- ออกรายงานหัว อปท.

- ทีมงานช่วยออกรายงานเป็น pdf ไฟล์

- ปรับปรุงล์ดิจิตอลแผนที่แม่บททุก 3 เดือน